AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/09/2018 a 30/09/2018, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DILLUNS
03/09/2018
11:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
04/09/2018
10:00 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1. Qualificar les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 6542/18, agrària de les Illes Balears. 2.Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:20 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:45 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
05/09/2018
10:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
DIMARTS
11/09/2018
08:30 h.
Comissió no permanent sobre l'auditoria del deuteComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
08:40 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
08:45 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1. Qualificar les esmenes presentades a la Proposició de llei RGE núm. 16726/17, de camins públics i rutes d'interès excursionista de Mallorca. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
08:55 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes: RGE núm. 8817/18, 8655/18 (rectificada mitjançant l'escrit RGE núm. 8658), 8810/18, 9125/18 (presentada en substitució de la 8813/18), 8816/18, 8818/18, 8819/18, 8820/18, 8821/18, 8823/18, 8824/18, 8811/18, 8809/18, 8825/18 i 8822/18. II. Interpel·lació RGE núm. 4317/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general d'inversions dutes a terme per la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca. III. Moció RGE núm. 6666/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general d'inversions dutes a terme per la Conselleria d'Educació i Universitat, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 4318/18. IV. Escrit RGE núm. 8779/18, de sol·licitud de compareixença, amb debat i votació, de la Sra. Consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, en relació amb la presentació del límit màxim de despesa no financera per a l'exercici de 2019. V. Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 7566/18, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i una diputada del Grup Parlamentari Mixt, per la qual s'estableix la gratuïtat de les places d'aparcament dels hospitals públics de les Illes Balears. VI. Debat i votació de les esmenes a la totalitat de devolució presentades al Projecte de llei RGE núm. 6542/18, agrària de les Illes Balears: RGE núm. 7767/18, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, RGE núm. 7768/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, i RGE núm. 7875/18, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears.
DIMECRES
12/09/2018
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 3100/18, del Grup Parlamentari Més per Menorca, relativa a l'execució del projecte del centre d'interpretació de la reserva de la biosfera de Menorca a s'Enclusa, i RGE núm. 3113/18, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a millorar la seguretat ciutadana a les Illes Balears i avançar cap a un model propi de policia.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: 1. Qualificació de les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 7503/18, del Govern de les Illes Balears. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 7596/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a la malaltia de Behçet; i RGE núm. 7597/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a malalties rares.
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
13/09/2018
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Sol·licituds de compareixença RGE núm. 7506/18, a iniciativa pròpia del conseller de Treball, Comerç i Indústria, per tal d'informar de l'avaluació i eficàcia de les polítiques actives d'ocupació; i RGE núm. 4412/18, presentada pel GP Mixt, del conseller de Treball, Comerç i Indústria (aprovada a la Comissió de dia 31.05.2018) per informar sobre la situació de l'estat de comptes relatius als cursos de formació ocupacional a Eivissa i l'estat de comptes de la gestió que ha realitzat el Servei d'Ocupació de les Illes Balears dels fons estructurals i d'inversió europeus.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
14:15 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD: 1. Qualificar les preguntes presentades. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença de la consellera de Serveis Socials, sol·licitada pel Grup Parlamentari Mixt (Escrit RGE núm. 4411/18 i acordada per la Comissió a la sessió de dia 24.05.18), per informar sobre els protocols interinstitucionals d'actuació contra el maltractament i abús infantil, del programa BALORA i de les tasques formatives que du a terme la seva conselleria dins l'àmbit educatiu i de protecció de menors.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: 1. Qualificació de les esmenes presentades a la Proposició de llei RGE núm. 3676/18, presentada pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a modificació del Decret 100/2010, de 27 d'agost, pel qual es regula el procediment d'autorització sanitària dels centres, serveis i establiments sanitaris i el funcionament del Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris de les Illes Balears. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:30 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: 1. Elecció del secretari o secretària de la Comissió. 2. Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 17123/17, presentat pel Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual se sol·licita la compareixença del rector de la Universitat de les Illes Balears per informar sobre diversos temes relatius a la Universitat d'acord amb la sol·licitud formulada pel propi rector (compareixença RGE núm. 16778/17). 3. Proposicions no de llei RGE núm. 10126/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a millora de la col·laboració amb l'escola concertada, i RGE núm. 6013/18, presentada pels grups parlamentaris Més per Menorca i Més per Mallorca, relativa a un marc que possibiliti l'espai comunicatiu en català.
17:35 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
18/09/2018
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Despatx adjunt Sala Verda
OD: 1. Qualificació de les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 7503/18, del Govern de les Illes Balears. 2. Qualificació de les esmenes presentades al projecte de reglament de funcionament i de règim intern de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la corrupció de les Illes Balears, RGE núm. 2911/18. 3. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Punt únic.- Debat sobre l'orientació política general del Govern (intervenció de la presidenta del Govern).
DIMECRES
19/09/2018
08:55 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Punt únic.- Debat sobre l'orientació política general del Govern (intervencions dels grups parlamentaris).
DIJOUS
20/09/2018
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: 1. Elecció càrrec de president/a de la Comissió. 2. Adopció d'acord respecte de la sol·licitud de compareixença RGE núm. 6955/18, presentada pel GP El Pi-Proposta per les Illes Balears, de la consellera d'Innovació, Recerca i Turisme, per tal d'informar sobre la taula de preus per comprar places per ús turístic. 3. Proposició no de llei RGE núm. 6622/18, presentada pel GP Popular, relativa a habilitació als aeroports d'Eivissa i Menorca d'un nou accés al control de seguretat.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
Sala Verda
OD: Punt únic. Preguntes: RGE núm. 9968/18, presentada per la Sra. María José Ribas i Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a novetats en la programació de la nova temporada; RGE núm. 9969/18, presentada pel Sr. Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a incorporació de treballadors a IB3; RGE núm. 9975/18, presentada per la Sra. Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a treballs del Consell Assessor de Continguts i Programació adreçats a definir un nou model per IB3; RGE núm. 9978/18, presentada pel Sr. Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relatiu a valoració feina Consell Assessor; RGE núm. 9979/18, presentada pel Sr. Antoni Reus i Darder, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a graella de programació; RGE núm. 9980/18, presentada pel Sr. Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a estudi internalització; RGE núm. 9976/18, presentada per la Sra. Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a informe sobre la internalització del personal dels serveis informatius; RGE núm. 9982/18, presentada pel Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a mesures per evitar insults i amenaces a les xarxes; RGE núm. 9983/18, presentada per la Sra. Silvia Cano i Juan, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Premis de periodisme infermeria visible; RGE núm. 9984/18, presentada pel Sr. Damià Borrás i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a promoció de l'art i la cultura de les Illes; RGE núm. 9981/18, presentada pel Sr. Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a falsos autònoms;i RGE núm. 9985/18, presentada pel Sr. Damià Borrás i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a producció audiovisual promoguda per l'ens IB3.
16:00 h.
Ponència elaborar bases pla autonòmic envellimentComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
OD: Continuació dels treballs.
18:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: 1- Adopció d'acord respecte dels escrits RGE núm. 327/18, presentat pel Grup Parlamentari Mixt, mitjançant el qual se sol·licita la compareixença de la consellera de Cultura, Participació i Esports, per tal d'informar sobre el finançament que rep l'Obra Cultural Balear per part de la comunitat autònoma de les Illes Balears; RGE núm. 3071/18, presentat pel Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual se sol·licita la compareixença del Fiscal de Menors, Sr. José Díaz Cappa, per tal d'informar sobre la situació general dels menors en els centres educatius de les Illes Balears; RGE núm. 4413/18, presentat pel Grup Parlamentari Mixt, mitjançant el qual se sol·licita la compareixença del conseller d'Educació i Universitat per informar sobre les contradiccions entre les seves declaracions i les del fiscal de Menors, respecte del conveni i protocol d'actuació en els casos d'assetjament a menors a centres educatius. 2-Proposició no de llei RGE núm. 10127/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a desplegament del projecte de recerca integrador per a la millora de l'educació elaborat per l'IRIE.
18:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
21/09/2018
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
Comissió no permanent sobre l'auditoria del deuteComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Carlos Sánchez i Mato per tal d'exposar la seva visió i opinions sobre la matèria pròpia de la Comissió no permanent sobre l'auditoria del deute.
12:35 h.
Comissió no permanent sobre l'auditoria del deuteComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
DIMARTS
25/09/2018
08:40 h.
Comissió no permanent sobre l'auditoria del deuteComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
08:45 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
08:50 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
08:55 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Punt únic.- Preguntes: RGE núm. 10244/18, 10269/18, 10270/18, 10271/18, 10289/18, 10290/18, 10291/18, 10292/18, 10288/18, 10293/18, 10274/18, 10268/18, 10315/18 (en substitució de la RGE núm. 10287/18, rectificada amb l'escrit RGE núm. 10300/18), 10294/18 i 10243/18.
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(La sessió començarà en tot cas un cop finalitzada la primera sessió plenària). Punt únic. Debat de les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris derivades del Debat general sobre l'acció política i de Govern.
DIMECRES
26/09/2018
09:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al projecte de reglament de funcionament i de règim intern de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la corrupció de les Illes Balears (RGE núm. 2911/18). OD: 1-Constitució de la ponència; 2-Designació de coordinador o coordinadora; 3-Redacció de l'Informe.
10:45 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Únic: Proposicions no de llei RGE núm. 8412/18, presentada pel GP Popular, relativa a instal·lació i reparació dels sistemes de climatització dels centres de salut i unitats bàsiques d'atenció primària de les Illes Balears; i RGE núm. 8471/18, presentada pel GP Mixt, relativa a selecció i provisió de places del personal estatutari del Sistema de Salut de les Illes Balears.
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: 1. Qualificació de les esmenes presentades a la Proposició de llei RGE núm. 3676/18, presentada pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a modificació del Decret 100/2010, de 27 d'agost, pel qual es regula el procediment d'autorització sanitària dels centres, serveis i establiments sanitaris i el funcionament del Registre de centres, serveis i establiments sanitaris de les Illes Balears. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
Ponència relativa a la Proposició de llei RGE núm. 16726/18, de camins públics i rutes d'interès excursionista de Mallorca. OD: 1. Constitució ponència. 2. Nomenament coordinador/a. 3. Redacció informe.
DIJOUS
27/09/2018
11:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 6542/18, agrària de les Illes Balears. OD:1. Constitució de la ponència; 2. Nomenament del coordinador o coordinadora; 3. Redacció de l'Informe.
16:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 10128/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedició i entrega de títols acadèmics oficials amb l'adequada agilitat; RGE núm. 6669/18, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a equiparació del complement salarial; i RGE núm. 7444/18, dels Grups Parlamentaris Mixt i Socialista, relativa a suport a la formació professional i a la implementació de nous cicles de FP a l'illa de Formentera.
16:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Política de Privacitat de dades*

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: No s'ha pogut obtenir la data de la següent sessió parlamentària

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:
  Nre. de visites : 66353002

Mapa Web   Política de privacitat   Avís legal

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201