AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/06/2018 a 30/06/2018, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
05/06/2018
09:20 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 5451/18, 5446/18, 5443/18, 5440/18, 5448/18, 5442/18, 5445/18, 5450/18, 5447/18, 5449/18, 5806/18 (presentada en substitució de la 5439/18), 5438/18, 5408/18, 5807/18 (presentada en substitució de la 5441/18) i 5810/18 (presentada en substitució de la 5452/18). II. Interpel·lació RGE núm. 4319/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general d'inversions dutes a terme per la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat. III. Moció RGE núm. 5366/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general de la vicepresidenta i consellera d'Innovació, Recerca i Turisme pel que fa a l'Agència de Turisme de les Illes Balears, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 4320/18. IV. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 4511/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a anunci del final de la banda terrorista ETA. 2. RGE núm. 14858/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a celebració del quaranta aniversari de la Constitució Espanyola.
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització del Ple. 1. Proposició no de llei RGE núm. 4314/18, presentada conjuntament pels grups parlamentaris Mixt i Més per Menorca, relativa a l'increment de les compensacions per desplaçaments dels usuaris del Servei de Salut de les Illes Balears per assistència sanitària fora de la seva illa de residència. 2. Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 1730/18, presentat per la Sra. Norka López Bolívar, mitjançant el qual sol·licita que la Comissió convoqui el Sr. Guillem Bou Bauzà, matemàtic que ha detectat una alteració a l'índex hipotecari IRPH, que afecta una part de les hipoteques.
16:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
06/06/2018
09:00 h.
COMISSIÓ DE REGLAMENTComposició
Sala Groga
Ponència d'estudi de les modificacions de la norma reglamentària per tal de dinamitzar el funcionament de la cambra, millorar la seva transparència i afavorir la participació dels ciutadans, la societat civil, institucions i entitats acreditades. OD: Debat de les propostes.
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
De reforma de l'Estatut d'Autonomia. OD: Redacció de l'Informe.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la reunió de la Ponència. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
DIVENDRES
08/06/2018
10:00 h.
Comissió no permanent sobre l'auditoria del deuteComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Aprovació del Pla de treball de la Comissió no permanent sobre l'auditoria del deute.
10:05 h.
Comissió no permanent sobre l'auditoria del deuteComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió
DIMARTS
12/06/2018
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 6022/18, 6032/18, 6023/18, 6539/18 (presentada en substitució de la RGE núm. 6025/18), 6513/18 (presentada en substitució de la RGE núm. 6015/18), 6031/18, 6011/18, 6024/18, 6021/18, 6026/18, 6034/18, 5937/18, 6014/18, 6012/18 i 6027/18. II. Interpel·lació RGE núm. 4318/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general d'inversions dutes a terme per la Conselleria d'Educació i Universitat. III. Moció RGE núm. 5799/18, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a política general del Govern envers el Pacte Educatiu, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 4379/18. IV. Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 16726/17, presentada pel Consell Insular de Mallorca, de camins públics i rutes d'interès excursionista de Mallorca. V. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals de la Proposició de llei RGE núm. 10061/17, de modificació de la Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears. VI. Adopció d'acord sobre la celebració de sessions extraordinàries, per tal que la Ponència per a l'estudi del document lliurat a aquest Parlament pel Consell Escolar de les Illes Balears i elaborat sobre la feina feta per
DIMECRES
13/06/2018
09:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del director de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la corrupció de les Illes Balears, per tal d'informar sobre el projecte de reglament de funcionament i de règim intern de l'Oficina (Escrit RGE núm. 2911/18).
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposició no de llei RGE núm. 5255/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a desenvolupament de la Llei 4/2015, de 23 de març, de drets i garanties de les persones en el procés de morir.
DIJOUS
14/06/2018
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei, RGE núm. 4072/18, presentada pel Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears, relativa a dret a ser atesos a les oficines del SOIB més properes al domicili i RGE núm. 5053/18,presentada pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a lluita contra la precarietat laboral als aeroports de les Illes Balears.
16:00 h.
Ponència elaborar bases pla autonòmic envellimentComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
OD: Continuació dels treballs.
18:00 h.
Ponència estudi "Illes per un Pacte Educatiu"Composició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
OD: Continuació dels treballs.
DIVENDRES
15/06/2018
11:30 h.
Comissió no permanent sobre l'auditoria del deuteComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: 1.Qualificar els plans de treball presentats. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
19/06/2018
09:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
En sessió de matí. Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 3126/18, de suport a les famílies. OD. Redacció Informe.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
DIMECRES
20/06/2018
09:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
En sessió de matí. Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 3126/18, de suport a les famílies. OD: Redacció Informe.
DIMARTS
26/06/2018
09:30 h.
Ponència estudi "Illes per un Pacte Educatiu"Composició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
En sessió de matí. OD: Redacció Informe.
DIMECRES
27/06/2018
09:30 h.
DIPUTACIO PERMANENTComposició
Sala Verda
Punt únic. Adopció d'acord sobre la convocatòria de sessions extraordinàries per tal que la Comissió no permanent sobre l'auditoria del deute pugui dur a terme el seu pla de treball, sol·licitades mitjançant l'escrit RGE núm. 6540/18 per quinze diputats dels grups parlamentaris Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i Socialista.
09:35 h.
DIPUTACIO PERMANENTComposició
Sala Verda
(La sessió començarà, en tot cas, en haver acabat l'anterior) Punt únic. Adopció d'acord sobre la convocatòria de sessió plenària extraordinària sol·licitada per trenta-dos diputats dels Grups Parlamentaris Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Podem Illes Balears i Mixt, mitjançant l'escrit RGE núm. 6561/18, amb l'ordre del dia següent: 1. Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 2953/18, de reforma de l'article 69.3 de la Constitució espanyola als efectes que l'illa de Formentera triï un senador propi, amb independència del que triï l'illa d'Eivissa. 2. Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 3676/18, de modificació del Decret 100/2010, de 27 d'agost, pel qual es regula el procediment d'autorització sanitària dels centres, serveis i establiments sanitaris i el funcionament del Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris de les Illes Balears. 3. Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 4406/18, de protecció de la mar Mediterrània sota jurisdicció espanyola dels danys que puguin produir l'exploració, recerca i explotació d'hidrocarburs i altres substàncies minerals.
09:40 h.
DIPUTACIO PERMANENTComposició
Sala Verda
(La sessió començarà, en tot cas, en haver acabat l'anterior) Punt únic. Adopció d'acord sobre la convocatòria de sessió plenària extraordinària sol·licitada per catorze diputats dels Grups Parlamentaris Popular, El Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt, mitjançant l'escrit RGE núm. 6774/18, que consisteix en la substanciació de les preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 6764/18, 6765/18, 6766/18, 6767/18, 6768/18, 6769/18, 6747/18, 6771/18, 6746/18 i 6770/18.
09:45 h.
DIPUTACIO PERMANENTComposició
Sala Verda
(La sessió començarà, en tot cas, en haver acabat l'anterior) Punt únic. Adopció d'acord sobre la convocatòria de sessió plenària extraordinària sol·licitada per dotze diputats dels grups parlamentaris Podem Illes Balears, MÉS per Menorca i Mixt, mitjançant l'escrit RGE núm. 6776/18, que consisteix en la substanciació de les preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 6759/18, 6763/18, 6762/18, 6761/18 i 6758/18 (rectificada mitjançant RGE núm. 6772/18).
09:50 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala de Juntes
(La reunió començarà, en tot cas, en haver acabat la darrera sessió de la Diputació Permanent) OD: Qualificació de les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 4014/18, pel qual es modifica la Llei 12/2016, de 17 d'agost, d'avaluació ambiental de les Illes Balears.
09:55 h.
Comissió no permanent sobre l'auditoria del deuteComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
(Si la Diputació Permanent adopta acord favorable) (En tot cas, començarà quan finalitzi la reunió de Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial)OD:1.Valoració escrit RGE núm. 6499/18, del Grup Parlamentari Popular. 2.Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:55 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
(La sessió començarà, en tot cas, en haver acabat la darrera sessió de la Diputació Permanent).
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(Si la Diputació Permanent adopta acord favorable) (La sessió començarà, en tot cas, un cop finalitzada la reunió de la Mesa) Ordre del dia:I. Jurament o promesa del nou diputat.II. Preguntes RGE núm. 6764/18, 6765/18, 6766/18, 6767/18, 6768/18, 6769/18, 6747/18, 6771/18, 6746/18 i 6770/18.
10:45 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(Si la Diputació Permanent adopta acord favorable) (La sessió començarà, en tot cas, un cop finalitzada la sessió anterior) Punt únic. Preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 6759, 6763, 6762, 6761 i 6758/18.
11:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(Si la Diputació Permanent adopta acord favorable) (La sessió començarà, en tot cas, un cop finalitzada l'anterior) Ordre del dia: 1. Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 2953/18, presentada pels grups parlamentaris Mixt i Socialista, de reforma de l'article 69.3 de la Constitució espanyola als efectes que l'illa de Formentera triï un senador propi, amb independència del que triï l'illa d'Eivissa; 2. Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 3676/18, presentada pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, de modificació del Decret 100/2010, de 27 d'agost, pel qual es regula el procediment d'autorització sanitària dels centres, serveis i establiments sanitaris i el funcionament del Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris de les Illes Balears; i 3. Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 4406/18, presentada per tots els grups parlamentaris, de protecció de la mar Mediterrània sota jurisdicció espanyola dels danys que puguin produir l'exploració, recerca i explotació d'hidrocarburs i altres substàncies minerals.
14:15 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
En tot cas, en acabar el tercer Ple. OD: Qualificar les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 4434/18, de promoció de la seguretat i salut en el treball a les Illes Balears.
16:45 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(La sessió començarà, en tot cas, un cop finalitzada la sessió anterior) Punt únic. Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 6612/18, presentada per tots els diputats de la cambra, de modificació de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, per a la supressió de l'aforament dels diputats i diputades del Parlament de les Illes Balears i dels membres del Govern de les Illes Balears.
17:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
(La sessió començarà, en tot cas, en haver acabat la darrera sessió plenària extraordinària)
17:05 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
(en tot cas, un cop finalitzada la sessió de la Mesa del Parlament que tindrà lloc en acabar la darrera sessió plenària).
DIJOUS
28/06/2018
09:00 h.
Comissió no permanent sobre l'auditoria del deuteComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1- Elecció del secretari o de la secretària de la Comissió. 2- Debat i votació del pla de treball RGE núm. 6667/18, presentat pels Grups Parlamentaris Podem Illes Balears i Socialista.
09:05 h.
Comissió no permanent sobre l'auditoria del deuteComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:30 h.
Ponència estudi "Illes per un Pacte Educatiu"Composició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
En sessió de matí. OD: Redacció Informe.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 28/05/2024 a les 10:00h del Ple del Parlament de les Illes Balears

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:  Nre. de visites : 58870840

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201