AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/02/2019 a 28/02/2019, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
05/02/2019
09:20 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Qualificar les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 15363/18, de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears.
09:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia. I. Preguntes RGE núm. 841/19, 842/19, 843/19, 846/19, 849/19, 850/19, 851/19, 852/19, 853/19, 854/19, 845/19, 856/19, 847/19, 844/19 i 855/19. II. Interpel·lació RGE núm. 11022/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria de transport públic. III. Moció RGE núm. 15299/18, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a transició energètica, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 13546/18. IV. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 860/19, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2019. 2. RGE núm. 514/19, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, relativa a posada en valor de les mesures contemplades en el Pacte d'estat en matèria de violència de gènere i del Pacte Social contra les violències masclistes. V. Compareixença d'un membre del Govern de les Illes Balears, per tal de donar compliment a la Moció RGE núm. 5183/17, relativa a gestió administrativa i serveis que presten els auxiliars tècnics educatius als centres de les Illes Balears. (Escrit RGE núm. 14572/18, presentat pel Grup Parlamentari Mixt). Palma, 30 de gener de 2019
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
En tot cas, mitja hora després de la finalització de la sessió plenària. Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 14780/18, relatiu al Decret llei 4/2018, de 23 de novembre, de concessió de crèdits suplementaris per atendre despeses inajornables derivades de sentències judicials pendents de pagament en l'àmbit de la Llei 4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per a un desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears, amb càrrec als pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears de l'exercici de 2018, i de modificació del Decret llei 2/2018, de 18 d'octubre, pel qual s'estableixen ajudes i altres mesures urgents per reparar les pèrdues i els danys produïts per les pluges intenses i les inundacions del dia 9 d'octubre de 2018 a la comarca de Llevant de Mallorca. OD: 1. Constitució ponència. 2. Nomenament coordinador/a.
16:15 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, en acabar la ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 14780/18. OD: 1. Escrit RGE núm. 3104/18, de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet la Memòria anual i informació sobre la Liquidació del pressupost de l'SCIB, corresponents a l'exercici 2017. 2. Escrit RGE núm. 8469/18, de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'informe 148/2018, de les subvencions i dels contractes dels consells insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera corresponent a l'exercici 2015. 3. Escrit RGE núm. 8475/18, de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'informe 149/2018, de les subvencions, dels contractes i dels convenis de l'Ajuntament de Palma corresponents a l'exercici 2014. 4. Escrit RGE núm. 11132/18, de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'informe 150/2018, consolidat dels comptes generals de les entitats locals corresponent a l'exercici 2016. 5. Escrit RGE núm. 12469/18, de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'informe 151/2018, del Compte general de la comunitat autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2016.
16:20 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
06/02/2019
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 13540/18, de voluntariat de les Illes Balears. OD: 1-Constitució de la Ponència; 2-Designació del coordinador o coordinadora; 3-Redacció de l'Informe.
10:40 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la reunió de la Ponència. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 13612/18, presentada pel GP Socialista, relativa a inclusió en la nova llei sobre addiccions d'òxid nitrós en la definició de droga; i RGE núm. 15178/18, presentada pel GP El PI-Proposta per les Illes Balears, relativa a incorporació plena del dietista-nutricionista al Sistema de Salut de les Illes Balears.
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 7174/18, del Grup Parlamentari Més per Menorca, relativa al projecte de millora del port de Fornells, i RGE núm. 7451/18, del Grup Parlamentari Més per Menorca, relativa a derogació de l'impost al sol.
18:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
07/02/2019
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: Adopció d'acord respecte de la sol·licitud de compareixença RGE núm. 11783/18 (modificada mitjançant l'escrit RGE núm. 12635/18), presentada pel Grup Parlamentari Mixt, del conseller de Territori, Energia i Mobilitat, perquè expliqui quins mecanismes està utilitzant el Govern de les Illes Balears per controlar els preus del transport marítim i aeri entre illes.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: 1. Adopció d'acord en relació a la sol·licitud de compareixença RGE 15242/18, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, del conseller de Treball, Comerç i Indústria, per donar explicacions sobre la campanya contra la precarietat laboral. 2. Proposicions no de llei RGE núm. 8420/18, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a requeriment de major transparència a les subvencions atorgades a empreses mitjançant l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears, i RGE núm. 9972/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a pagament de les ajudes del Pla de desenvolupament rural (PDR).
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 11693/18, dels grups parlamentaris Socialista, Mixt, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Podem Illes Balears, relativa a anuncis de prostitució; i RGE núm. 13693/18, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a recuperació de l'Observatori Social de les Illes Balears.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:15 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Jaume Ribas, director general d'Innovació i Comunitat Educativa, i del Sr. Vicenç Arnaiz, en representació de la Comissió 0-3, per tal que exposin les seves diagnosis, conclusions, propostes i recomanacions amb relació a les tasques de la Comissió 0-3.
17:20 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
12/02/2019
09:15 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1-Qualificar les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 14590/18, pel qual es modifica la Llei 14/2010, de 9 de desembre, de mediació familiar de les Illes Balears. 2-Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:20 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:25 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 1146/19, 1151/19, 1152/19, 1168/19, 1169/19, 1170/19, 1253/19 (presentada en substitució de la 1171/19), 1147/19, 1172/19, 1173/19, 1105/19, 1148/19, 1149/19, 1145/19 i 1174/19. II. Interpel·lacions: 1. RGE núm. 11022/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria de transport públic. Ajornada a la sessió anterior. 2. RGE núm. 11134/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en relació amb l'aplicació de Llei d'Igualtat. III. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Economia del Projecte de llei RGE núm. 9932/18, de canvi climàtic i transició energètica. IV. Debat i votació de les esmenes a la totalitat de devolució presentades al Projecte de llei RGE núm. 15363/18, de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears: RGE núm. 765/19, presentada pel Grup Parlamentari Mixt. RGE núm. 783/19, presentada pel Grup Parlamentari Popular.
DIMECRES
13/02/2019
09:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 13540/18, de voluntariat de les Illes Balears.
09:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
En acabar la Comissió. Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 8321/18, de consultes populars i processos participatius. OD: Redacció de l'Informe.
09:40 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Ponència. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 9853/18, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a comunicar al Govern de l'Estat la decisió del Parlament de les Illes Balears de reduir l'abocament d'aigües depurades a través d'emissaris submarins a la badia d'Alcúdia, i RGE núm. 9970/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a pla de millora emissaris submarins.
16:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
14/02/2019
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei, RGE núm. 13172/18, presentada pel GP Mixt, relativa a criteris econòmics i qualitatius a les licitacions de serveis de neteja, seguretat i serveis auxiliars de la CAIB; i RGE núm. 14809/18, presentada pel GP El Pi-Proposta per les Illes Balears, per a la garantia del subministrament elèctric i reconversió de la central d'Es Murterar.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
14:15 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD: 1. Qualificar i admetre a tràmit les preguntes presentades. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
Ponència elaborar bases pla autonòmic envellimentComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
OD: Continuació dels treballs.
17:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 15232/18, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat; RGE núm. 569/19, del Grup Parlamentari Mixt-Ciutadans, relativa a campus transnacionals.
17:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
19/02/2019
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Designació de senador que ha de representar la comunitat autònoma de les Illes Balears al Senat. II. Preguntes RGE núm. 1333/19, 1336/19, 1342/19, 1450/19 (presentada en substitució de la 1335/19), 1339/19, 1340/19, 1341/19, 1347/19, 1349/19, 1338/19, 1343/19, 1334/19, 1348/19, 1337/19 i 1344/19. III. Interpel·lació RGE núm. 11135/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en relació amb l'habitatge. IV. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 1252/19, presentada pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a jubilacions anticipades. 2. RGE núm. 13619/18, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a incorporació d'un segon cable per a la connexió energètica de Menorca.
14:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
Si n'és el cas, un cop finalitzada la sessió plenària.
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: 1. Escrit RGE núm. 15383/18, de l'Ajuntament de Palma, mitjançant el qual tramet l'acord del ple d'aquest, pel qual reitera al Parlament de les Illes Balears que insti la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears perquè realitzi el control financer de l'activitat de l'escorxador realitzada en el període comprès entre 08.10.12 i 08.10.17 per l'entitat mercantil Escorxador i Serveis Càrnics Palma, SL. 2. Escrit RGE núm. 15443/18, de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, adjuntant l'Informe 152/2018, sobre la rendició de comptes del sector públic local de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2017. 3. Escrits presentats per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, RGE núm. 592/19, mitjançant el qual tramet l'informe 153/2018, del Compte general del Consell Insular d'Eivissa corresponent a l'exercici 2016, RGE núm. 593/19, mitjançant el qual tramet l'informe 154/2018, del Compte general del Consell Insular de Formentera corresponent a l'exercici 2016, RGE núm. 594/19, mitjançant el qual tramet l'informe 155/2018, del Compte general del Consell Insular de Menorca corresponent a l'exercici 2016, i RGE núm. 595/19, mitjançant el qual tramet l'informe 156/2018, del Compte general del Consell Insular de Mallorca corresponent a l'exercici 2016. 4. Escrit RGE núm. 612/19, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'informe 157/2018, sobre els processos d'extinció d'entitats dependents de la comunitat autònoma de les Illes Balears com a conseqüència de la reestructuració del seu sector públic instrumental.
16:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
20/02/2019
09:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 8321/18, de consultes populars i processos participatius.
09:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Compareixença sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular mitjançant l'escrit RGE núm. 571/19, de la consellera de Salut per tal d'explicar la situació dels aparcaments dels hospitals de Son Espases i Can Misses.
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 9971/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla hidrològic i connexió de la dessaladora de Ciutadella, i RGE núm. 13618/18, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a potenciació de les polítiques d'habitatge per augmentar el parc d'habitatges de protecció pública o preu taxat.
18:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
21/02/2019
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 11783/18, modificada mitjançant l'escrit RGE núm. 12635/18, del conseller de Territori, Energia i Mobilitat, sol·licitada pel Grup Parlamentari Mixt, per tal d'explicar quins mecanismes està utilitzant el Govern de les Illes Balears per controlar els preus del transport marítim i aeri entre illes (acordada a la sessió de la Comissió de dia 07.02.2019).
12:30 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
Sala Verda
RGE núm. 1375/19, de la Sra. Sílvia Cano i Juan, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a: Estudi "Panorama actual y tendencias de la radiotelevisión pública en Europa"; RGE núm. 1384/19, del Sr. Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a repartiment dels recursos destinats a les productores; RGE núm. 1385/19, de la Sra. María José Ribas i Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a evolució de les audiències; RGE núm. 1386/19, de la Sra. Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a informe sobre la internalització del personal de l'Ens; RGE núm. 1389/19, del Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a renovació tecnològica a IB3; RGE núm. 1395/19, del Sr. Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a internalització dels serveis lingüístics; RGE núm. 1399/19, del Sr. Antoni Reus i Darder, del Grup Parlamentari Més per Mallorca, relativa a planificació per a la renovació tecnològica; RGE núm. 1401/19, del Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Més per Menorca, relativa a titular contrastat amb dades objectives a la notícia; RGE núm. 1387/19, de la Sra. Antònia Perelló i Jorquer4a, del Grup Parlamentari Popular, relativa a resolució del conflicte amb Líquid Media; RGE núm. 1390/19, del Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a augment de la capacitat de producció i RGE núm. 1396/19, del Sr. Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a informe de Price Waterhouse & Cooper.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD: 1. Qualificar i admetre a tràmit,si escau, les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 4/19, del Decret llei 5/2018, de 21 de desembre, sobre projectes industrials estratègics de les Illes Balears. 2. Fixar l'Ordre del Dia d'una propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 14590/18, pel qual es modifica la Llei 14/2010, de 9 de desembre, de mediació familiar de les Illes Balears. 1-Constitució de la Ponència; 2-Nomenament del coordinador o coordinadora; 3-Redacció de l'Informe.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Ponència. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:10 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
En acabar la reunió de la Mesa. OD: Proposició no de llei RGE núm. 272/19, presentada pels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca, Socialista, Podem Illes Balears i MÉS per Menorca, relativa a la Llei tributària i les ajudes econòmiques d'emergència social concedides a persones que estan en situació administrativa irregular.
17:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 15363/18, de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears. OD: 1- Constitució de la Ponència; 2- Nomenament del coordinador o coordinadora; 3- Redacció de l'Informe.
17:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la reunió de la Ponència. OD: 1- Qualificar les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 920/19, de modificació del Text refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
26/02/2019
09:20 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Qualificar les esmenes presentades a la Proposició de llei RGE núm. 14764/18, de l'estatut especial de capitalitat de la ciutat d'Eivissa.
09:25 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 1538/19, 1549/19, 1542/19, 1545/19, 1548/19, 1743/19 (presentada en substitució de la 1552/19), 1546/19, 1550/19, 1551/19, 1553/19, 1543/19, 1544/19, 1736/19 (presentada en substitució de la 1547/19), 1541/19 i 1742/19 (presentada en substitució de la 1554/19). II. Interpel·lació RGE núm. 11135/18 (ajornada a la sessió anterior), presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en relació amb l'habitatge. III. Moció RGE núm. 1435/19, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria de transport públic, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 11022/18. IV. Debat de presa en consideració de la Proposta de Reforma del Reglament del Parlament de les Illes Balears (escrit RGE núm. 1534/19, presentat pels Grups Parlamentaris Popular, Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, El Pi-Proposta per les Illes Balears, MÉS per Menorca i tres diputats del Grup Parlamentari Mixt).V. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del Projecte de llei RGE núm. 13540/18, de voluntariat de les Illes Balears. VI. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del Projecte de llei RGE núm. 8321/18, de consultes populars i processos participatius. VII. Votació del punt núm. 3 de la Proposició no de llei RGE núm. 9972/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a pagament de les ajudes del Pla de Desenvolupament Rural (PDR), atès l'empat produït en comissió. VIII. Informe sobre el compliment del pressupost del Parlament de les Illes Balears per a l'exercici 2018.
DIMECRES
27/02/2019
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 5141/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rebuig a les expressions proferides per Valtonyc; i RGE núm. 5904/18, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a derogació del límit d'endeutament de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 15179/18, presentada pel GP El PI- Proposta per les Illes Balears, a favor de la prevenció primària de la obesitat infantil; i RGE núm. 921/19, presentada pel GP Mixt, relativa a suport a la reconstrucció mamària per a l'illa d'Eivissa.
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
En tot cas, en acabar la Mesa de la Comissió de Salut. OD: Compareixença de la Sra. Maria Antònia Garcías i Roig, directora gerent de l'Institut Balear de l'Habitatge, sol·licitada pel Grup Parlamentari Mixt (escrit RGE núm. 3761/18), i acordada per la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial a la sessió de dia 23 de maig de 2018, per informar sobre tot allò referent als acords parlamentaris adoptats al llarg d'aquesta legislatura en matèria de promoció i accés a l'habitatge adreçats a l'illa de Formentera.
17:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
28/02/2019
11:00 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
OD:Relativa al Projecte de llei RGE núm. 4/2019, relatiu al Decret llei 5/2018, de 21 de desembre, sobre projectes industrials estratègics de les Illes Balears.1. Constitució de la Ponència; 2.Nomenament del coordinador/a; 3. Redacció de l'Informe.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 15242/18, del conseller de Treball, Comerç i Indústria, sol·licitada pel Grup Parlamentari Mixt, per tal d'explicar la campanya contra la precarietat laboral.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 14590/18, pel qual es modifica la Llei 14/2010, de 9 de desembre, de mediació familiar de les Illes Balears.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 15363/18, de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears. OD: Redacció de l'Informe.
17:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
En acabar la reunió de la Ponència anterior. Relativa al Projecte de llei RGE núm. 920/19, de modificació del Text refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears. OD: Constitució de la Ponència; 2- Nomenament del coordinador o coordinadora; 3-Redacció de l'Informe.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: No s'ha pogut obtenir la data de la següent sessió parlamentària

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:
  Nre. de visites : 63297587

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201