AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/07/2018 a 31/07/2018, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
03/07/2018
09:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
En sessió de matí. Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 3126/18, de suport a les famílies. OD: Redacció Informe.
09:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la reunió de la Ponència. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
04/07/2018
10:00 h.
Ponència estudi "Illes per un Pacte Educatiu"Composició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
En sessió de matí i horabaixa. OD: Redacció Informe.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
DIJOUS
05/07/2018
09:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 4014/18, pel qual es modifica la Llei 12/2016, de 17 d'agost, d'avaluació ambiental de les Illes Balears. OD: 1. Constitució ponència. 2. Nomenament coordinador/a. 3. Redacció informe.
12:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala de Juntes
OD: 1. Qualificació de les esmenes presentades a la proposició de llei RGE núm. 6612/18, de modificació de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
06/07/2018
10:00 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 4434/18, de promoció de la seguretat i salut en el treball a les Illes Balears. OD: 1. Constitució ponència. 2. Nomenament coordinador/a. 3. Redacció informe.
DIMARTS
10/07/2018
09:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 3126/18, de suport a les famílies.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
DIMECRES
11/07/2018
08:55 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00 h.
Comissió no permanent sobre l'auditoria del deuteComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixences del Sr. Sergi Cutillas i Márquez i del Sr. Carlos Sánchez i Mato per tal d'exposar la seva visió i opinions sobre la matèria pròpia de la Comissió no permanent sobre l'auditoria del deute.
09:05 h.
Comissió no permanent sobre l'auditoria del deuteComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa a la Proposició de llei RGE núm. 6612/18, de modificació de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears. OD: 1-Constitució de la Ponència; 2-Nomenament del coordinador o coordinadora; 3- Redacció de l'Informe.
10:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Ponència. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
12/07/2018
10:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
Si n'és el cas. OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 4014/18, pel qual es modifica la Llei 12/2016, de 17 d'agost, d'avaluació ambiental de les Illes Balears.
DIMARTS
17/07/2018
10:00 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm.4434/18, de promoció de la seguretat i la salut en el treball a les Illes Balears
DIMECRES
18/07/2018
10:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Dictaminar la proposició de llei RGE núm. 6612/18, de modificació de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, per a la supressió de l'aforament dels diputats i les diputades del Parlament de les Illes Balears i dels membres del Govern de les Illes Balears.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
DIMARTS
24/07/2018
09:30 h.
DIPUTACIO PERMANENTComposició
Sala Verda
Ordre del dia: Punt únic. Adopció d'acord sobre la convocatòria d'una sessió extraordinària de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, sol·licitada per catorze diputats del Grup Parlamentari Popular mitjançant l'escrit RGE núm. 7015/18, per dur a terme la compareixença RGE núm. 7000/18, sol·licitada per tres diputats adscrits al Grup Parlamentari Popular, de la Consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, relativa a la gestió realitzada en les darreres proves d'accés a diverses places del cos d'auxiliar administratiu de la CAIB.
09:35 h.
DIPUTACIO PERMANENTComposició
Sala Verda
(La sessió començarà en tot cas un cop finalitzada l'anterior) Ordre del dia:Punt únic. Adopció d'acord sobre la convocatòria d'una sessió extraordinària de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, sol·licitada per catorze diputats del Grup Parlamentari Popular mitjançant l'escrit RGE núm. 7127/18, per dur a terme la compareixença RGE núm. 7119/18, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular, del senador en representació de la comunitat autònoma de les Illes Balears Sr. Francesc Antich i Oliver, en relació amb la defensa dels interessos de la comunitat autònoma de les Illes Balears en la tramitació dels Pressuposts Generals de l'Estat.
09:40 h.
DIPUTACIO PERMANENTComposició
Sala Verda
(La sessió començarà en tot cas un cop finalitzada l'anterior) Ordre del dia: Punt únic. Adopció d'acord sobre la convocatòria d'una sessió extraordinària de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, sol·licitada per catorze diputats del Grup Parlamentari Popular mitjançant l'escrit RGE núm. 7435/18, per dur a terme la compareixença RGE núm. 7432/18, sol·licitada per tres diputats del Grup Parlamentari Popular, de la Consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, relativa a la modificació de la relació de llocs de feina i requisits per accedir a la plaça d'interventor
09:45 h.
DIPUTACIO PERMANENTComposició
Sala Verda
(La sessió començarà en tot cas un cop finalitzada l'anterior) Ordre del dia: Punt únic. Adopció d'acord sobre la convocatòria d'una sessió plenària extraordinària, sol·licitada per 15 diputats adscrits als grups parlamentaris Popular, El Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt, mitjançant l'escrit RGE núm. 7531/18, que consisteix en la substanciació de les preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 7423, 7479, 7523, 7524, 7525, 7526, 7527, 7528, 7460, 7478 i 7529/18.
09:50 h.
DIPUTACIO PERMANENTComposició
Sala Verda
(La sessió començarà en tot cas un cop finalitzada l'anterior) Ordre del dia: Punt únic. Adopció d'acord sobre la convocatòria d'una sessió plenària extraordinària, sol·licitada per 12 diputats adscrits als grups parlamentaris Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Mixt, mitjançant l'escrit RGE núm. 7536/18, que consisteix en la substanciació de les preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 7522, 7535, 7532 i 7533/18.
09:55 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala del Senat
 
09:55 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
En acabar la Diputació Permanent. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió, si n'és el cas.
09:57 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(Si n´és el cas) Ordre del dia: I. Jurament o promesa del nou diputat. II. Preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple: RGE núm. 7423/18, 7479/18, 7523/18, 7524/18, 7525/18, 7526/18, 7527/18, 7528/18, 7460/18, 7478/18 i 7529/18.
11:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(Si n´és el cas, la sessió començarà un cop finalitzada l'anterior) Ordre del dia: Punt únic. Preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 7522/18, 7535/18, 7532/18 i 7533/18.
11:15 h.
Sala de les Cariàtides
(La sessió començarà en tot cas un cop finalitzada l'anterior) Ordre del dia: I. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Economia del Projecte de llei RGE núm. 4434/18, de promoció de la seguretat i la salut en el treball a les Illes Balears. II. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del Projecte de llei RGE núm. 3126/18, de suport a les famílies. III. Debat i votació del dictamen de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del Projecte de llei RGE núm. 4014/18, pel qual es modificació la Llei 12/2016, de 17 d'agost, d'avaluació ambiental de les Illes Balears.
17:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
(La reunió començarà en tot cas un cop finalitzada la sessió plenària)
DIJOUS
26/07/2018
09:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença de la Consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, sol·licitada mitjançant l'escrit RGE núm. 7432/18, del Grup Parlamentari Popular, per tal d'informar sobre la recent modificació de la relació de llocs de feina i requisits per accedir a la plaça d'interventor.
09:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
En acabar la primera sessió de la comissió. OD: Compareixença de la Consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, sol·licitada mitjançant l'escrit RGE núm. 7000/18, del Grup Parlamentari Popular, per tal d'informar sobre la gestió realitzada de les carreres proves d'accés a diverses places del cos d'auxiliar administratiu de la CAIB.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: No s'ha pogut obtenir la data de la següent sessió parlamentària

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:
  Nre. de visites : 63143370

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201