AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/04/2018 a 30/04/2018, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIJOUS
05/04/2018
11:00 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
10/04/2018
09:20 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:25 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 3212/18, 3437/18, 3431/18, 3439/18, 3428/18, 3127/18, 3430/18, 3435/18, 3438/18, 3436/18, 3440/18, 3455/18, 3267/18, 3429/18 i 3441/18, II. Interpel·lació RGE núm. 2753/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en relació amb els consensos en matèria d'educació. III. Moció RGE núm. 3085/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern pel que fa a la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 2320/18. IV. Compareixença d'un membre del Govern, per tal de donar compte del compliment de la Proposició no de llei RGE núm. 6607/16, relativa a actuacions en relació amb la malaltia celíaca i altres intoleràncies alimentàries. (Escrit RGE núm. 2760/18, del Grup Parlamentari Popular). V. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 2952/18, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, relativa a impuls de l'agenda feminista. 2. RGE núm. 13835/17, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a pacte de salaris i rendes.
16:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: 1. Escrit RGE núm. 575/18, de la Sindicatura de Comptes, mitjançant el qual adjunta l'informe 137/2017, sobre la rendició de comptes del sector públic local de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2016. 2. Escrit RGE núm. 610/18, de la Sindicatura de Comptes, mitjançant el qual adjunta l'informe 138/2017, del Compte General de l'Ajuntament de Palma de Mallorca corresponent als exercicis 2010 i 2011. 3. Escrit RGE núm. 790/18, presentat per la Sindicatura de Comptes, mitjançant el qual tramet l'informe 143/2017, consolidat dels comptes generals de les entitats locals corresponent a l'exercici 2015. 4. Escrit RGE núm. 851/18, presentat per la Sindicatura de Comptes, mitjançant el qual adjunta l'informe 144/2017, relatiu a l'anàlisi de determinats aspectes de l'endeutament de la comunitat autònoma de les Illes Balears a 31 de desembre de 2016.
16:35 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
11/04/2018
09:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Joan Oliver Araujo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de les Illes Balears, conseller i expresident del Consell Consultiu; del Sr. Gabriel Garcias i Planas, professor titular de Dret Penal de la Universitat de les Illes Balears, president de l'Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de les Illes Balears; i del Sr. Francisco López Simó, catedràtic de Dret Processal de la Universitat de les Illes Balears, a l'objecte que exposin el seu parer respecte de la reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, pel que fa a la supressió de l'aforament dels diputats i diputades del Parlament de les Illes Balears i dels membres del Govern de les Illes Balears.
09:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: 1. Qualificar les esmenes presentades a la Proposició de llei RGE núm. 10061/17 de modificació de la Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 326/18, sol·licitada pel GP Mixt (aprovada a la comissió de dia 07.02.18), de la consellera de Salut, perquè expliqui el motiu dels incompliments en matèria de contractació que ha detectat la Sindicatura de Comptes a l'exercici 2015.
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
En tot cas, en acabar la Mesa de la Comissió de Salut. Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 10218/17, de l'Habitatge de les Illes Balears. OD: Continuació redacció informe.
DIJOUS
12/04/2018
09:00 h.
Ponència d'estudi de les modificacions del ReglamentComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Groga
OD: Debat de les propostes.
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: Preguntes RGE núm. 694/18, presentada per l'Hble. diputat Sr. Josep Melià, relativa a estades turístiques (I); RGE núm. 695/18, presentada per l'Hble. diputat Sr. Josep Melià, relativa a estades turístiques (II); RGE núm. 696/18, presentada per l'Hble. diputat Sr. Josep Melià, relativa a estades turístiques (III); i RGE núm. 697/18, presentada per l'Hble diputat Sr. Josep Melià, relativa a estades turístiques (IV).
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
Ordre del Dia:Punt únic: compareixença RGE núm. 17146/17, a iniciativa pròpia de la vicepresidenta i consellera d'Innovació, Recerca i Turisme per tal d'informar sobre les directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió.OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
14:15 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD:1.Qualificar i admetre a tràmit les preguntes presentades. 2.Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Per elaborar les bases d'un pla autonòmic sobre l'envelliment de la població de les Illes Balears. OD: Continuació dels treballs de la Ponència.
DIMARTS
17/04/2018
09:50 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 3627/18, 3615/18, 3624/18, 3629/18, 3700/18 (presentada en substitució de la 3609/18), 3620/18, 3621/18, 3626/18, 3622/18, 3623/18, 3625/18, 3618/18, 3616/18, 3614/18, i 3628/18. II. Interpel·lació RGE núm. 3555/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en relació a la problemàtica de l'Hospital Residència de Cas Serres a Eivissa. III. Moció RGE núm. 3209/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a lluita contra la processionària del pi, derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 2399/18. IV. Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 10225/17, presentada pels Grups Parlamentaris MÉS per Menorca, Socialista, MÉS per Mallorca, El Pi-Proposta per les Illes Balears i 2 diputades del Grup Parlamentari Mixt, de modificació de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització.
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització del Ple. OD: Proposicions no de llei RGE núm. 6412/17, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Més per Mallorca, Més per Menorca, Podem Illes Balears i Mixt, relativa a instar la Sindicatura de Comptes a fiscalitzar la comptabilitat electoral del Partit Popular a les eleccions de 2003, i RGE núm. 13971/17, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a l'increment i l'homogeneïtzació dels complements retributius especials per la prestació de serveis professionals a Formentera.
16:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
18/04/2018
09:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa a la Proposició de llei RGE núm. 14567/16, de modificació de la Llei 4/1991, de 13 de març, reguladora de la iniciativa legislativa popular de les Illes Balears. OD: Redacció de l'Informe.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 528/18, presentada pel GP Mixt, relativa a implantació del Servei de podologia d'atenció del peu diabètic i peu de risc a Atenció Primària; i RGE núm. 2329/18, presentada pel GP Popular, relativa al servei d'ambulàncies a Eivissa.
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
En tot cas, en acabar la Mesa de la Comissió de Salut. Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 10218/17, de l'Habitatge de les Illes Balears. OD: Continuació redacció informe.
DIJOUS
19/04/2018
12:30 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
Sala Verda
OD: Punt únic: Preguntes:RGE núm. 3656/18, del diputat Sr. Antoni Reus i Darder, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a participació paritària en els programes;RGE núm 3652/18, del diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a destí de l'increment de 0,5 M? acordat en aquest concepte en els pressuposts de la CAIB per a 2018;RGE núm. 3655/18, de la diputada Sra. Sílvia Cano i Juan, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a la millor promoció de la realitat cultural local i regional;RGE núm. 3663/18, del diputat Sr. Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ingressos per publicitat;RGE núm. 3653/18, del diputat Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reconeixements a la qualitat d'IB3 ràdio;RGE núm. 3665/18, de la diputada Sra. Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a índex d'audiència i pressupost;RGE núm. 3670/18, del diputat Sr. Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a sous treballadors;RGE núm. 3654/18, del diputat Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conseqüències per IB3 del presumpte frau de "La Rueda";RGE núm. 3666/18, de la diputada Sra. Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a filtració d'un vídeo intern que acabà a les xarxes socials i RGE núm. 3671/18, del diputat Sr. Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a externalització serveis. RGE núm. 3667/18, de la diputada Sra. Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contracte de serveis de gravacions amb dron.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 16724/17, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nova regulació del Bo Social Elèctric per a consumidors vulnerables; i RGE núm. 17255/17, dels Grups Parlamentaris Socialista, Popular, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, el Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a la renda bàsica universal.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Salvador Angosto i Posada, representant de l'Associació balear de superdotats i altes capacitats, de la Sra. Catalina Cerdà i Llompart, representant de l'Associació balear de nins amb malalties rares, del Sr. Gabriel Bibiloni, coordinador d'Estudiants en xarxa i president del Consell d'Estudiants de la Universitat de les Illes Balears, i del Sr. Joan Martorell i Caimari, representant de Mallorca sense fam, per tal d'exposar la seva visió i opinions sobre la matèria pròpia de la Ponència per a l'estudi del document lliurat a aquest Parlament pel Consell Escolar de les Illes Balears i elaborat sobre la feina feta per "Illes per un Pacte Educatiu", especialment en aquelles qüestions més relacionades amb l'àmbit propi de la seva actuació.
DIVENDRES
20/04/2018
09:30 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Serafín Carballo i Garcia, director de l'Oficina de defensa dels drets del menor, per tal d'exposar la seva visió i opinions sobre la matèria pròpia de la Ponència per a l'estudi del document lliurat a aquest Parlament pel Consell Escolar de les Illes Balears i elaborat sobre la feina feta per "Illes per un Pacte Educatiu", especialment en aquelles qüestions més relacionades amb l'àmbit propi de la seva actuació.
09:35 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:30 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Ignacio Calderón Almendros, professor de teoria de l'educació de la Universitat de Màlaga i expert en escola inclusiva, i del Sr. Carles López i Picó, representant de la Confederació estatal d'associacions d'estudiants, per tal d'exposar la seva visió i opinions sobre la matèria pròpia de la Ponència per a l'estudi del document lliurat a aquest Parlament pel Consell Escolar de les Illes Balears i elaborat sobre la feina feta per "Illes per un Pacte Educatiu", especialment en aquelles qüestions més relacionades amb l'àmbit propi de la seva actuació.
DIMARTS
24/04/2018
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 3754/18, 3755/18, 3743/18, 3751/18, 3799/18 (presentada en substitució de la 3739/18), 3837/18 (presentada en substitució de la 3740/18 i rectificada amb l'escrit RGE núm. 3850/18), 3742/18, 3745/18, 3752/18, 3753/18, 3756/18, 3738/18, 3744/18, 3741/18 i 3757/18. II. Interpel·lació RGE núm. 770/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació amb la protecció de la posidònia. III. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 2898/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a Unitat Militar d'Emergències (UME) a les Illes Balears. 2. RGE núm. 2353/18, presentada pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a compliment d'Espanya al dictamen del Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals de 20 de juny de 2017 sobre el dret a l'habitatge. IV. Elecció de membres del Consell de Direcció de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. V. Informe sobre el compliment del pressupost del Parlament de les Illes Balears per a l'exercici 2017.
14:50 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
En tot cas, en acabar el Ple. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització del Ple. OD: Proposicions no de llei RGE núm. 2745/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a fiscalització de diversos contractes signats per l'Ajuntament d'Eivissa, RGE núm. 3251/18, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a amenaça de recurs d'inconstitucionalitat a la Llei 13/2017, de 29 de desembre, de Pressuposts Generals de la CAIB per a l'any 2018, i RGE núm. 3252/18, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a modificació de la disposició addicional 106 dels Pressuposts Generals de l'Estat per al 2018 relativa a les regles especials per al destí del superàvit pressupostari de les CCAA.
16:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
25/04/2018
09:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa a la Proposició de llei RGE núm. 14567/16, de modificació de la Llei 4/1991, de 13 de març, reguladora de la iniciativa legislativa popular de les Illes Balears. OD: Redacció de l'Informe.
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa a la Proposició de llei RGE núm. 10061/17, de modificació de la Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears. OD: 1-Constitució de la Ponència; 2-Nomenament del coordinador o coordinadora; 3-Redacció de l'Informe.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
Únic: Proposicions no de llei RGE núm. 1616/18, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Menorca, Mixt i MÉS per Mallorca, relativa a humanització del part i bones pràctiques obstètriques; i RGE núm. 1677/18, presentada pel grup parlamentari Popular, relativa a gratuïtat de l'aparcament de Son Espases i Can Misses.
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
 
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
En tot cas, en acabar la Mesa de la Comissió de Salut. Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 10218/17, de l'Habitatge de les Illes Balears. OD: Continuació redacció informe.
DIJOUS
26/04/2018
09:00 h.
COMISSIÓ DE REGLAMENTComposició
Sala Groga
Ponència d'estudi de les modificacions de la norma reglamentària per tal de dinamitzar el funcionament de la cambra, millorar la seva transparència i afavorir la participació dels ciutadans, la societat civil, institucions i entitats acreditades. OD: Debat de les propostes.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 16725/17, dels Grups Parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, El Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a la Conferència d'Intergrups celebrada a Vitoria-Gasteiz; i RGE núm. 16996/17, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a rebuig als centres d'internament d'emigrants (CIES).
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 10122/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a potenciar els auxiliars de conversa; RGE núm. 10123/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a desplegament de la Llei de Mecenatge Cultural; i RGE núm. 10165/17, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajustament de polítiques d'educació.
17:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 28/05/2024 a les 10:00h del Ple del Parlament de les Illes Balears

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:  Nre. de visites : 58908566

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201