AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/01/2019 a 31/01/2019, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
08/01/2019
09:30 h.
COMISSIÓ DE REGLAMENTComposició
Sala Groga
Ponència d'estudi de les modificacions de la norma reglamentària per tal de dinamitzar el funcionament de la cambra, millorar la seva transparència i afavorir la participació dels ciutadans, la societat civil, institucions i entitats acreditades. OD: Continuació dels treballs de la ponència.
16:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 10873/18, de modificació de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears. OD: Continuació elaboració informe.
DIMECRES
09/01/2019
16:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 7154/18, de residus i sòls contaminants de les Illes Balears. OD: Continuació elaboració informe.
DIJOUS
10/01/2019
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 7154/18, de residus i sòls contaminants de les Illes Balears. OD: Continuació elaboració informe.
18:00 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 9932/18, de canvi climàtic i transició energètica. OD: Continuació elaboració informe.
DIVENDRES
11/01/2019
09:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Ponència relativa al projecte de llei RGE núm. 8320/18, de l'atenció i els drets de la infància i l'adolescència de les Illes Balears. En sessions de matí, horabaixa i vespre. OD: Redacció Informe.
DILLUNS
14/01/2019
10:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Ponència relativa al projecte de llei RGE núm. 8320/18, de l'atenció i els drets de la infància i l'adolescència de les Illes Balears. En sessions de matí, horabaixa i vespre. OD: Redacció Informe.
10:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Ponència. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 9932/18, de canvi climàtic i transició energètica.OD: Continuació elaboració informe.
DIMARTS
15/01/2019
08:45 h.
DIPUTACIO PERMANENTComposició
Sala Verda
Punt únic. Adopció d'acord sobre la convocatòria d'una sessió plenària extraordinària, sol·licitada per 12 diputats adscrits als grups parlamentaris Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Mixt, mitjançant l'escrit RGE núm. 280/19, que consisteix en la substanciació de les preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 14935/19, 278/19, 279/19 i 277/19.
08:50 h.
DIPUTACIO PERMANENTComposició
Sala Verda
(La sessió començarà en tot cas un cop finalitzada l'anterior) Ordre del dia. Punt únic. Adopció d'acord sobre la convocatòria d'una sessió plenària extraordinària, sol·licitada per 14 diputats adscrits als grups parlamentaris Popular, El Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt, mitjançant l'escrit RGE núm. 298/19, que consisteix en la substanciació de les preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 284/19, 274/19, 291/19, 292/19, 293/19, 294/19, 295/19, 297/19, 285/19, 273/19 i 296/19.
08:55 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
(la sessió començarà un cop finalitzada la segona sessió de la Diputació Permanent).
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia. Punt únic. Preguntes RGE núm. 14935/18, 278/19, 279/19 i 277/19.
09:20 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(La sessió començarà en tot cas un cop finalitzada l'anterior) Ordre del dia. Punt únic. Preguntes RGE núm. 284/19, 274/19, 291/19, 292/19, 293/19, 294/19, 295/19, 297/19, 285/19, 273/19 i 296/19.
10:15 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(La sessió començarà en tot cas un cop finalitzada l'anterior) Punt únic. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Economia del Projecte de llei RGE núm. 6542/18, agrària de les Illes Balears.
12:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(La sessió començarà en tot cas un cop finalitzada l'anterior) Ordre del dia. Punt únic. Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret llei 5/2018, de 21 de desembre, sobre projectes industrials estratègics de les Illes Balears. (Escrit RGE núm. 4/19).
13:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia.I. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del Projecte de llei RGE núm. 7503/18 del Govern de les Illes Balears. II. Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 14764/18, complementada amb l'escrit RGE núm. 14785/18, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista i Podem Illes Balears, de l'estatut especial de capitalitat de la ciutat d'Eivissa. III. Adopció d'acord sobre la proposta de la Mesa d'aplicar el procediment directe i en lectura única a l'escrit RGE núm. 13187/18, de proposta de delegació de competències al Consell Insular de Mallorca de les facultats que, com a administració gestora, exerceix ara l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears en relació amb el Museu de Mallorca. IV. Debat i votació, si n'és el cas, de l'escrit RGE núm. 13187/18, de proposta de delegació de competències al Consell Insular de Mallorca de les facultats que, com a administració gestora, exerceix ara l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears en relació amb el Museu de Mallorca. V. Adopció d'acord sobre la proposta de la Mesa d'aplicar el procediment directe i en lectura única al Projecte de Llei, RGE núm. 11012/18, de microcooperatives de les Illes Balears. VI. Debat i votació, si n'és el cas, del Projecte de Llei, RGE núm. 11012/18, de microcooperatives de les Illes Balears.
DIMECRES
16/01/2019
09:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Dictaminar la Proposició de llei RGE núm. 6802/18, de modificació de la Llei 10/1998, de 14 de desembre, de col·legis professionals de les Illes Balears i de creació del Col·legi Professional de Docents de les Illes Balears.
09:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
En acabar la Comissió. Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 8321/18, de consultes populars i processos participatius. OD: 1-Constitució de la Ponència; 2-Nomenament del coordinador o coordinadora; 3-Redacció de l'Informe.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
DIVENDRES
18/01/2019
09:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
Ponència relativa al Projecte llei RGE núm. 10874/18 per a la sostenibilitatmediambiental i econòmica de l'illa de Formentera. OD: Constitució ponència. 2. Nomenament del coordinador/a. 3. Redacció de l'informe.
11:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
Ponència relativa a la Proposició de llei RGE núm. 10528/18, de mesures de protecció de la Badia de Sant Antoni de Portmany. OD: Constitució de la ponència. 2. Nomenament de coordinador/a. 3. Redacció de l'Informe.
12:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 7154/18, de residus i sòls contaminants de les Illes Balears. OD: Continuació elaboració informe.
13:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En tot cas en acabar la Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 7154/18, de residus i sòls contaminants de les Illes Balears. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 9932/18, de canvi climàtic i transició energètica. OD: Continuació elaboració informe.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 9932/18, de canvi climàtic itransició energètica, convocada reunió de la Mesa de la Comissió d'Economia pel proper divendres 18 de gener/19 a les 16:05 hores a la seu del Parlament amb el següent Ordre del Dia: Fixar l'Ordre del Dia d'una propera sessió de la Comissió. DESCONVOCADA
DIMARTS
22/01/2019
09:00 h.
COMISSIÓ DE REGLAMENTComposició
Sala Groga
Ponència d'estudi de les modificacions de la norma reglamentària per tal de dinamitzar el funcionament de la cambra, millorar la seva transparència i afavorir la participació dels ciutadans, la societat civil, institucions i entitats acreditades. OD: Continuació dels treballs de la ponència.
11:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Dictaminar el projecte de llei RGE núm. 8320/18, de l'atenció i els drets de la infància i l'adolescència de les Illes Balears.
DIMECRES
23/01/2019
09:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 10873/18, de modificació de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears.
09:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 8321/18, de consultes populars i processos participatius. OD: Redacció de l'Informe.
15:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: 1- Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 10874/18 per a la sostenibilitat mediambiental i econòmica de l'illa de Formentera. 2- Dictaminar la Proposició de llei RGE núm. 10528/18, de mesures de protecció de la Badia de Sant Antoni de Portmany. 3- Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 7154/18, de residus i sòls contaminants de les Illes Balears.
DIVENDRES
25/01/2019
09:45 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
DIMARTS
29/01/2019
08:20 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
08:25 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
08:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala de Juntes
OD: 1. Qualificació de les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 14780/18, relatiu al Decret llei 4/2018, de 23 de novembre, de concessió de crèdits suplementaris per atendre despeses inajornables derivades de sentències judicials pendents de pagament en l'àmbit de la Llei 4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per a un desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears, amb càrrec als pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears de l'exercici de 2018, i de modificació del Decret llei 2/2018, de 18 d'octubre, pel qual s'estableixen ajudes i altres mesures urgents per reparar les pèrdues i els danys produïts per les pluges intenses i les inundacions del dia 9 d'octubre de 2018 a la comarca de Llevant de Mallorca. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
08:35 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
08:40 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
08:45 h.
DIPUTACIO PERMANENTComposició
Sala Verda
Ordre del dia.Punt únic. Adopció d'acord sobre la convocatòria d'una sessió plenària extraordinària, sol·licitada per 12 diputats i diputades adscrits als grups parlamentaris Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Mixt, mitjançant l'escrit RGE núm. 636/19, que consisteix en la substanciació de les preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 611/19, 624/19, 623/19 (rectificada mitjançant l'escrit RGE núm. 708/19), 277/19 i 613/19.
08:50 h.
DIPUTACIO PERMANENTComposició
Sala Verda
(La sessió començarà en tot cas un cop finalitzada l'anterior)Ordre del dia. Punt únic. Adopció d'acord sobre la convocatòria d'una sessió plenària extraordinària, sol·licitada per 14 diputats i diputades adscrits als grups parlamentaris Popular, El Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt, mitjançant l'escrit RGE núm. 637/19 (rectificat mitjançant l'escrit RGE núm. 696/19), que consisteix en la substanciació de les preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 634/19 (rectificada amb l'escrit RGE núm. 644/19), 599/19, 626/19, 627/19, 628/19, 629/19, 630/19, 631/19, 285/19, 273/19, 296/19, 600/19 i 633/19.
08:55 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
(la sessió començarà, si n'és el cas, un cop finalitzada la segona sessió de la Diputació Permanent)
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia (si n'és el cas). Punt únic. Preguntes RGE núm. 611/19, 624/19, 623/19 (rectificada mitjançant l'escrit RGE núm. 708/19), 277/19 i 613/19.
09:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(La sessió començarà en tot cas un cop finalitzada l'anterior)Ordre del dia (si n'és el cas). Punt únic: Preguntes RGE núm. 634/19 (rectificada mitjançant l'escrit RGE núm. 644/19), 599/19, 626/19, 627/19, 628/19, 629/19, 630/19, 631/19, 285/19, 273/19, 296/19, 600/19 i 633/19.
10:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(La sessió començarà en tot cas un cop finalitzada la sessió anterior) Ordre del dia: Punt únic. Debat i votació del dictamen de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial Projecte de llei RGE núm. 7154/18, complementat amb l'escrit RGE núm. 7155/18, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears.
12:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Punt únic. Debat i votació del dictamen de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del Projecte de llei RGE núm. 10874/18, per a la sostenibilitat mediambiental i econòmica de l'illa de Formentera.
14:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Punt únic. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del Projecte de llei RGE núm. 10873/18, de modificació de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lacions, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears.
15:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(la sessió començarà un cop finalitzada l'anterior). Ordre del dia: Punt únic. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals de la Proposició de llei RGE núm. 6802/18, de modificació de la Llei 19/1998, de 14 de desembre, de col·legis professionals de les Illes Balears i de creació del Col·legi Professional de Docents de les Illes Balears.
16:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(la sessió començarà un cop finalitzada l'anterior). Ordre del dia: I. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 683/19, presentat pel Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual sol·licita Dictamen al Consell Consultiu de les Illes Balears sobre dictamen de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial de la Proposició de llei RGE núm. 10528/18, de mesures de protecció de la badia de Sant Antoni de Portmany. II. Si n'és el cas, debat i votació del dictamen de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial de la Proposició de llei RGE núm. 10528/18, de mesures de protecció de la badia de Sant Antoni de Portmany.
18:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(la sessió començarà un cop finalitzada l'anterior). Ordre del dia: Punt únic. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del Projecte de llei RGE núm. 8320/18, de l'atenció i els drets de la infància i l'adolescència de les Illes Balears.
19:00 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
En tot cas en acabar la darrera sessió plenària. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
30/01/2019
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
13:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
En tot cas, en acabar la Junta de Portaveus. OD: Qualificació de les esmenes RGE núm. 779, 780 i 781/19, si escau.
DIJOUS
31/01/2019
09:00 h.
COMISSIÓ DE REGLAMENTComposició
Sala Groga
Ponència d'estudi de les modificacions de la norma reglamentària per tal de dinamitzar el funcionament de la cambra, millorar la seva transparència i afavorir la participació dels ciutadans, la societat civil, institucions i entitats acreditades. OD: Continuació dels treballs de la ponència.
10:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 9932/18, de canvi climàtic i transició energètica.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió
12:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 8321/18, de consultes populars i processos participatius. OD: Redacció de l'Informe.
12:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la reunió de la Ponència. OD: 1- Qualificar les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 13540/18, de voluntariat de les Illes Balears. 2- Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 28/05/2024 a les 10:00h del Ple del Parlament de les Illes Balears

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:  Nre. de visites : 58913687

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201